เงื่อนไข


ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดแต่ละข้อที่กล่าวถึงด้านล่างมีอยู่ในเงื่อนไขการขายบริการ GetPostFree (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไข") ความหมายต่อไปนี้:

 

ประกาศ : หมายถึงองค์ประกอบและข้อมูลทั้งหมด (ภาพ, ข้อความ, เสียง, ภาพถ่าย, ภาพวาด) ที่นำเสนอโดยกองบรรณาธิการของผู้โฆษณาภายใต้ความรับผิดชอบของเขา แต่เพียงผู้เดียวในการซื้อ เช่าหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการและออกอากาศบนเว็บไซต์และมือถือ เว็บไซต์.

ผู้โฆษณา : หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จัดตั้งขึ้นในฝรั่งเศส มีบัญชีและได้ส่งประกาศบนเว็บไซต์ ผู้โฆษณาต้องเชื่อมต่อกับบัญชีส่วนตัวเพื่อฝากเงินและหรือจัดการรายชื่อของตน การเพิ่มการฝากเงินครั้งแรกจะเป็นการสร้างบัญชีส่วนบุคคลให้กับผู้ลงโฆษณาโดยอัตโนมัติ

บัญชีส่วนบุคคล : หมายถึงพื้นที่ว่างที่ผู้โฆษณาต้องสร้างขึ้นและควรเชื่อมต่อจากเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ จัดการ และดูรายชื่อ

GetPostFree : หมายถึงบริษัทที่เผยแพร่และดำเนินการเว็บไซต์และเว็บไซต์มือถือ {YourCompany} ซึ่งจดทะเบียนที่ Trade and Companies Register ของ {YourCity} ภายใต้หมายเลข {YourCompany Registration Number} ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ {YourCompany Address}

บริการลูกค้า : GetPostFree หมายถึงแผนกที่ผู้โฆษณาอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติม บริการนี้สามารถติดต่อได้ทางอีเมลโดยคลิกที่ลิงค์บนเว็บไซต์และเว็บไซต์บนมือถือ

บริการ GetPostFree : GetPostFree หมายถึงบริการที่มีให้สำหรับผู้ใช้และผู้โฆษณาบนเว็บไซต์และไซต์บนมือถือ

เว็บไซต์ : หมายถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย GetPostFree ซึ่งเข้าถึงได้จาก URL https://getpostfreee.com เป็นหลัก และอนุญาตให้ผู้ใช้และผู้โฆษณาเข้าถึงบริการผ่านอินเทอร์เน็ต LaraClassifier

ไซต์บนมือถือ : เป็นไซต์บนมือถือที่ดำเนินการโดย GetPostFree ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก URL https://getpostfreee.com และอนุญาตให้ผู้ใช้และผู้โฆษณาเข้าถึงผ่านบริการโทรศัพท์มือถือ {YourSiteName}

ผู้ใช้ : ผู้เยี่ยมชมใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการ GetPostFree ผ่านทางเว็บไซต์และไซต์มือถือและบริการที่ปรึกษา GetPostFree สามารถเข้าถึงได้จากสื่อต่างๆ

เรื่อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้กำหนดเงื่อนไขตามสัญญาที่ใช้บังคับกับการสมัครใด ๆ โดยผู้โฆษณาที่เชื่อมต่อกับบัญชีส่วนตัวจากเว็บไซต์และไซต์มือถือ

การยอมรับ

การใช้เว็บไซต์โดยผู้โฆษณาถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดปัจจุบันโดยสมบูรณ์

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบสำหรับ GetPostFree ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพที่ไม่เหมาะสมของการควบคุมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเนื่องมาจากผู้โฆษณาหรือกรณีที่มีความรุนแรง

การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

GetPostFree ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา

ผู้ลงโฆษณาควรศึกษาข้อกำหนดเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง

เบ็ดเตล็ด

หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดควรผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดที่เป็นปัญหาจะถือว่าไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่มีข้อสงสัยถึงความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างผู้โฆษณาและ GetPostFree

ข้อร้องเรียนใด ๆ ควรส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้า GetPostFree

     
Viesearch - Life powered search